Department of Primary Industry and Mines (DPIM)   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)   
Home สมุดเซ็นเยี่ยม Login

ระบบการรับฟังความคิดเห็น DPIM Public Hearing
         ด้วย กพร. ได้จัดทำอนุบัญญัติฯ ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และเนื่องจากอนุบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจำนวนหลายเรื่อง กพร. จึงขอประกาศเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติ
แต่ละฉบับจากลิงค์ด้านล่าง หรือร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง e-mail : pbhearing@dpim.go.th 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
คู่มือการส่งความคิดเห็น Online ผ่านระบบนี้
ที่ชื่อเรื่อง Download ระยะเวลารับฟังความคิดเห็นร่วมแสดง
ความคิดเห็น
เริ่มต้นสิ้นสุด
1 -ร่าง-ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนด จำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานทำเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ที่ไม่ให้ตั้งในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ..... 19 มิถุนายน 2563 4 กรกฎาคม 2563
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
2 -ร่าง-ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่​ ว่าด้วยการนำทรัพย์สินหรือของกลางที่ยึดอายัดไว้ไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ​ พ.ศ......
20 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
3 -ร่าง- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. 18 กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
4 -ร่าง- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดเงินค่าทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและการจ่ายเงินค่าทดแทนสาหรับการทำเหมืองใต้ดิน 8 กุมภาพันธ์ 2562 23 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
5 -ร่าง- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษา การนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ หรือการขายก่อนคดีถึงที่สุด ซึ่งของกลางหรือทรัพย์สินในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... 8 กุมภาพันธ์ 2562 23 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
6 -ร่าง- ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขาย หรือจำหน่าย หรือปรับปรุง ดัดแปลง หรือแต่งแร่ก่อนขาย หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น แก่ทางราชการ เกี่ยวกับแร่หรือของกลางซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. .... 1 กุมภาพันธ์ 2562 16 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
7 -ร่าง- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดเงินค่าทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและการจ่ายเงินค่าทดแทนสาหรับการทำเหมืองใต้ดิน   8 กุมภาพันธ์ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
8 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกันเนื้อที่ หรือลดระยะเวลาการอนุญาต หรือเพิกถอนการอนุญาต พ.ศ. .... 15 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
9 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การผูกมัดประทับตรา การจัดทำบัญชีของกลาง การจัดทำฐานข้อมูลและการเก็บรักษาฐานข้อมูลของผู้กระทำความผิดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. ....
10 ตุลาคม 2561 25 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
10 ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรมและดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ...... 4 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
11 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลประกอบการยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ.... 21 กันยายน 2561 6 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
12 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทำเหมือง 19 กันยายน 2561 4 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
13 ร่างระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการคืนทรัพย์สินที่ยึดไว้เนื่องในการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 15 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
14 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ วาระการทำงาน เงื่อนไขและวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิทำเหมืองใต้ดินลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้มีสิทธิตรวจสอบและระเบียบการจ่ายเงินค่าจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ 10 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
15 ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 10 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
16 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสงค์จะทำประทานบัตรเหมืองใต้ดิน พ.ศ..... 10 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
17 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนสิทธิตามประทานบัตรบางส่วน พ.ศ..... 9 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
18 ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้แร่รายงานการใช้แร่ พ.ศ. 8 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
19 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ และการขนแร่ พ.ศ. ....
21 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
20 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. …. 19 มิถุนายน 2561 4 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
21 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่ประโยชน์แก่บุคคลอื่น พ.ศ. .... 30 พฤศจิกายน 2560 14 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
22 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและค่าใช้จ่ายในการทำประชามติของประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. ....
23 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
23 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเพื่อพิจารณาอนุญาตประทานบัตรให้ทำเหมืองแร่ พ.ศ. ....
23 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
24 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ถือประทานบัตรหลายรายร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน พ.ศ. ....
27 ตุลาคม 2560 11 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
25 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน พ.ศ. ....
27 ตุลาคม 2560 11 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
26 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการพิจารณาอนุญาต
ให้นำมูลดินทรายออกนอกเขตเหมืองแร่ พ.ศ. ....
27 ตุลาคม 2560 11 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
27 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งสถานที่ทิ้งมูลดินทราย พ.ศ. ....
27 ตุลาคม 2560 11 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
28 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการทำเหมือง 12 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
29 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเสนอเรื่องเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยของคณะกรรมการแร่และคณะกรรมการแร่จังหวัด
12 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
30 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร พ.ศ. 2560
12 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
31 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับช่วงการทำเหมืองและเลิกรับช่วงการทำเหมือง พ.ศ.2560 28 กันยายน 2560 13 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
32 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแนวพื้นที่กันชนการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2560 22 กันยายน 2560 7 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(3)
33 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอโอนประทานบัตรและการอนุญาตให้โอนประทานบัตร พ.ศ.2560 22 กันยายน 2560 7 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
34 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทำเหมือง พ.ศ.2560
15 กันยายน 2560 30 กันยายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
35 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทำเหมือง การหยุดการทำเหมือง ระยะเวลาการตรวจสอบการขออนุญาตหยุดการทำเหมือง และการขออนุญาตเปิดการทำเหมืองตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติแร่ 15 กันยายน 2560 30 กันยายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
36 ร่างระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พร้อมเอกสารดังนี้ 12 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
37 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่ ครอบครองแร่ และตั้งสถานที่เก็บแร่ 12 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
38 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ซื้อแร่ ขายแร่ ครอบครองแร่ เก็บแร่ หรือขนแร่ทีอยู่ในความควบคุม ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 12 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
39 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิด สภาพ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 5 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
40 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 5 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
41 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายในการทำประชามติเพื่อการออกประทานบัตร พ.ศ.2560 31 สิงหาคม 2560 14 กันยายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
42 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รายงานการทำเหมือง(เอกสารรายงานการทำเหมือง บัญชีแสดงการผลิตแร่ได้ ) 21 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
43 ร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอครอบครอง การขายและการขนแร่เป็นกรณีพิเศษ 16 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
44 ร่างประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ.2560 15 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
45 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม 15 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
46 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่
การกำหนดราคาตลาดแร่ รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2560
15 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(7)
47 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน พ.ศ. 2560 15 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(6)
48 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร
แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
15 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
49 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ตามมาตรา 37 15 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
50 ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์
วิธีการเงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. 2560
9 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
51 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ ขนาดพื้นที่ ชนิดแร่ วิธีการขุดหาแร่รายย่อย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. 2560 9 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
52 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ชนิดแร่ ท้องที่ วิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. 2560
9 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
53 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดแร่ สภาพแร่ ปริมาณแร่
เป็นแรที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่
หรือการขนแร่ พ.ศ.2560
9 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
54 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 21 กรกฎาคม 2560 5 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
55 ร่างระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดกำหนดเขตคำขอ พ.ศ. 2560 21 กรกฎาคม 2560 5 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
56 ร่างระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ. 2560 21 กรกฎาคม 2560 5 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
57 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสำรวจแร่ตามอาชญาบัตร 21 กรกฎาคม 2560 5 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
58 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจแร่ 21 กรกฎาคม 2560 5 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
59 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม ม.110 12 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
60 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การประกอบโลหกรรม ม.112 12 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
61 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องตะกรันจากการประกอบโลหกรรม ม.4 12 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
62 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ และการเลิกประกอบโลหกรรม ม.113
12 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
63 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม ม.112 11 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
64 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ม.115 และ ม.116 11 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
65 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การแต่งแร่ 11 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
66 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่ การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ 11 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
67 ร่างประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการแต่งแร่ 11 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
68 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตร พศ.... 3 กรกฎาคม 2560 18 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(3)
69 ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 20 มิถุนายน 2560 5 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
70 ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2560 20 มิถุนายน 2560 5 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(6)
71 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 20 มิถุนายน 2560 5 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
72 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสำรวจแร่ ตามอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ พ.ศ. ... 20 มิถุนายน 2560 5 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(2)
73 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม พ.ศ.25... 12 มิถุนายน 2560 26 มิถุนายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
(1)
74 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแบ่งประเภทการทำเหมือง 30 พฤษภาคม 2560 14 มิถุนายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
75 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
25 พฤษภาคม 2560 8 มิถุนายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
76 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการแร่
25 พฤษภาคม 2560 8 มิถุนายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...
77 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการแร่จังหวัด
25 พฤษภาคม 2560 8 มิถุนายน 2560
สิ้นสุดแล้ว
เข้าดูผล...

ดูแลโดย : Webmaster